ไฟล์สำหรับติดตั้ง เพื่อแสดงรายงาน ในโปรแกรม TRTSystem version 3

ดาวน์โหลด

ไฟล์สำหรับติดตั้ง เพื่อแสดงรายงาน ในโปรแกรม TRTSystem version 3

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 32 bit
SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (32-bit)

NetFramework 4.0
กรณี ไม่สามารถติดตั้ง SAP Crystal Reports runtime engine for .NET สำเร็จ

สำหรับติดตั้ง Font TH SarabunPSK
1.สำหรับนำไปติดตั้งแบบ Install

2.สำหรับนำไป Extract แล้ววางที่ โฟลเดอร์ Font