ไฟล์สำหรับติดตั้ง เพื่อแสดงรายงาน ในโปรแกรม TRTSystem version 3

ดาวน์โหลด

ไฟล์สำหรับติดตั้ง เพื่อแสดงรายงาน ในโปรแกรม TRTSystem version 3

SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework

NetFramework 4.0
กรณี ไม่สามารถติดตั้ง SAP Crystal Reports runtime engine for .NET สำเร็จ

สำหรับติดตั้ง Font TH SarabunPSK
1.สำหรับนำไปติดตั้งแบบ Install

2.สำหรับนำไป Extract แล้ววางที่ โฟลเดอร์ Font