โปรแกรม TRT SYSTEM Version 3.3.0.0

ดาวน์โหลด

โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.0.0

 
 
 
 

รายละเอียด เพิ่มเติม โปรแกรม TRTSystem เวอร์ชั่น 3.3.0.0

+ 1. หน้าตั้งค่า

   + 1.1 เพิ่มการตรวจสอบแต่ละศูนย์ ไม่ให้ บันทึก ผู้ใช้งาน ซ้ำกันในระบบ

 

+ 2. หน้าศูนย์ไตเทียม

   + 2.1 Menu

       + 2.1.1 ปุ่มกด บันทึกข้อมูล เพิ่มการตรวจสอบและป้องกันการบันทึกซ้ำ หัวข้อใด บันทึกเรียบร้อย, หัวข้อใด บันทึกไม่สำเร็จ

       + 2.1.2 ปรับพื้นสีกรณี เลือก ปุ่มกดหัวข้อด้านซ้ายมือ

       + 2.1.3 เพิ่มการแสดงรายงานข้อมูลศูนย์ เมื่อทำการกดปุ่ม แสดงผลก่อนพิมพ์

          + 2.1.3.1 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดบุคคลากร

          + 2.1.3.2 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดตรวจระบบน้ำ

          + 2.1.3.3 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

   + 2.2 Demographic Center

       + 2.2.1 ปรับปรุงการลงข้อมูล ข้อ 6 ที่อยู่

       + 2.2.2 ปรับปรุงการลงข้อมูล ข้อ 11 รหัสไปรษณีย์ ลงตัวเลขเท่านั้น

 

   + 2.3 Human Resource

       + 2.3.1 เพิ่มการตรวจสอบข้อ 42.เลขที่บัตรประประชาชน

       + 2.3.2 เพิ่มการตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน

       + 2.3.3 เพิ่มการเคลียร์ค่า ข้อ41-46 รายละเอียดบุคลากร หลังทำการ กดบันทึก

       + 2.3.4 ปรับปรุงการแสดงคำอธิบาย ปุ่มกด ในส่วนรายละเอียดบุคลากร ให้ถูกต้อง

 

   + 2.4 HD Facility

       + 2.4.1 ปรับปรุงวิธีการบันทึกและอัพเดท หัวข้อ HD Facility

 

   + 2.5 Water Treatment System

       + 2.5.1 ปรับปรุงวิธีการบันทึกและอัพเดท หัวข้อ Water Treatment System

       + 2.5.2 เพิ่มการบันทึกและแสดง Water Treatment System สำหรับศูนย์ไตเทียม ที่มีระบบน้ำ มากกว่า 1 ชุด

       + 2.5.3 แสดง Water Treatment System ชุดล่าสุด สำหรับศูนย์ไตเทียม ที่มีระบบน้ำ มากกว่า 1 ชุด

       + 2.5.4 ปรับปรุงการแสดงคำอธิบาย ปุ่มกด ในส่วนรายละเอียด ผลการตรวจคุณภาพน้ำ ให้ถูกต้อง

       + 2.5.5 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 77.รายละเอียดผลตรวจ ของ ผลตรวจคุณภาพน้ำ

 

       + 2.5.6 ฐานข้อมูล DCWTResultDetail

          + 2.5.6.1 ปรับปรุงคอลัมน์ ValueCFUmL เป็นขนาด 50 ตัวอักษร

          + 2.5.6.2 ปรับปรุงคอลัมน์ ValueEUmL เป็นขนาด 50 ตัวอักษร

 

   + 2.6 PD Facility

       + 2.6.1 ปรับปรุงวิธีการบันทึกและอัพเดท หัวข้อ PD Facility

 

   + 2.7 Center Accreditation

       + 2.7.1 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ตาราง ข้อ 82.บันทึกกิจกรรม การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ของ ตรต.

 

+ 3. หน้าข้อมูลผู้ป่วย

   + 3.1 Menu

       + 3.1.1 เพิ่มปุ่มกดและฟังก์ชั่น สร้าง Course Number ใหม่

       + 3.1.2 ปุ่มกด บันทึกข้อมูล เพิ่มการตรวจสอบและป้องกันการบันทึกซ้ำ หัวข้อใด บันทึกเรียบร้อย, หัวข้อใด บันทึกไม่สำเร็จ

       + 3.1.3 ปุ่มกด แสดงผลก่อนพิมพ์ กรณี การโหลดรายงาน PD ปรับปรุงการโหลดวันที่ให้ถูกต้องคือ ข้อ 301.ข้อมูลของ วัน/เดือน/ปี จากเดิม โหลดวันที่ ข้อ 201.

       + 3.1.4 ปรับพื้นสีกรณี เลือก ปุ่มกดหัวข้อด้านซ้ายมือ

       + 3.1.5 เพิ่มการแสดงรายงานข้อมูลผู้ป่วย กรณีประเภทการรักษา PD เมื่อทำการกดปุ่ม แสดงผลก่อนพิมพ์

          + 3.1.5.1 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด รายงานข้อมูลผู้ป่วย & Outcome

          + 3.1.5.2 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด Tenckhoff Catheter

          + 3.1.5.3 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด PD Prescription

          + 3.1.5.4 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด PET TEST

          + 3.1.5.5 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด Peritonitis

          + 3.1.5.6 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด PD Adequacy

          + 3.1.5.7 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด Laboratory

          + 3.1.5.8 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียด Treatment

 

   + 3.2 Patient Gen. Info

       + 3.2.1 เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 104 วันที่เริ่มรักษา ต้องระบุ ไม่ระบุ บันทึกไม่ได้

       + 3.2.2 เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 108 วันเกิด ต้องระบุ ไม่ระบุ บันทึกไม่ได้

       + 3.2.3 เพิ่มการคำนวณและแสดงอายุ เมื่อมีวันเกิด ข้อ 108, กรณีผู้เสียชีวิต และระบุข้อ 603 วันเดือนปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษา นำ วันเดือนปี ดังกล่าวมาคำนวณอายุ สุดท้าย

       + 3.2.4 ข้อ 109 ประเภทเอกสาร เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 7.ไม่ระบุ

       + 3.2.5 เพิ่มการตรวจสอบข้อ 110 เลขที่เอกสารราชการ กรณี เลขบัตรประจำตัวประชาชน ต้องถูกตามรูปแบบ เลขที่บัตรประชาชน จึงสามารถบันทึกได้

       + 3.2.6 เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 116 รหัสไปรษณีย์ ลงตัวเลขเท่านั้น

       + 3.2.7 เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 117 เบอร์โทรศัพท์ ลงตัวเลข กับ จุลภาค (comma) เท่านั้น

       + 3.2.8 ปรับปรุงการลงช้อมูล ข้อ 118 ช่องทางติดต่ออื่นๆ

       + 3.2.9 ปรับปรุงข้อมูล ข้อ 119 เพศ และ นำข้อมูลตัวเลือก ค่า 255-อื่นๆ ออก

       + 3.2.10 ปรับปรุงข้อมูล ข้อ 120 สถานภาพการสมรส และ นำข้อมูลตัวเลือก ค่า 255-อื่นๆ ออก

       + 3.2.11 เพิ่มข้อมูล, ปรับปรุงข้อมูล ข้อ 121 เชื้อชาติ และ นำข้อมูลตัวเลือก ค่า 255-อื่นๆ ออก

       + 3.2.12 เพิ่มข้อมูล, ปรับปรุงข้อมูล ข้อ 122 สัญชาติ และ นำข้อมูลตัวเลือก ค่า 255-อื่นๆ ออก

       + 3.2.13 เพิ่มการตรวจสอบ การลงข้อมูล 127 ส่วนสูง(ซม.) ต้องอยู่ระหว่าง 40 – 250 ซม.

       + 3.2.14 เพิ่มการตรวจสอบ การลงข้อมูล 128 น้ำหนัก(กก.) ต้องอยู่ระหว่าง 10 – 300 กก.

 

       + 3.2.15 ฐานข้อมูล PTNationalities

          + 3.2.15.1 เพิ่มคอลัมน์ PTNNationalID ขนาด 3 ตัวอักษร เก็บรหัสอ้างอิง สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

 

       + 3.2.16 ฐานข้อมูล PTOrigins

          + 3.2.16.1 เพิ่มคอลัมน์ PTNOriginID ขนาด 3 ตัวอักษร เก็บรหัสอ้างอิง สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

 

   + 3.3 Patient Diag. Info

       + 3.3.1 ยกเลิกการลงข้อมูล ข้อ 141-145 Co-Mobid(โรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย) รูปแบบเดิม

       + 3.3.2 เพิ่มการลงข้อมูล ข้อ 141.เป็นโรคเบาหวาน(Diabetes) หรือไม่

       + 3.3.3 เพิ่มการลงข้อมูล ข้อ 142.เป็นความดันโลหิตสูง(Hypertension) หรือไม่

       + 3.3.4 เพิ่มการลงตารางข้อมูล ข้อ 143.Co-Mobid(โรคหรือความผิดปกติที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย)

       + 3.3.5 เพิ่มการลงข้อมูล, คำนวณค่า ข้อ 144.Charlson Comorbidity Index (CCI)

       + 3.3.6 เพิ่มการลงข้อมูล ข้อ 145.Karnofsky Performance Status Score (KPS)

       + 3.3.7 ข้อ 147.มีการทำ Quality of Life หรือไม่, ฐานข้อมูล PTQALife เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 5.KDQOL

       + 3.3.8 ปรับปรุงข้อ 148.คะแนนคุณภาพชีวิต 9-THAI : ให้รองรับการป้อนค่า ตัวเลข ติดลบ, ปิดการลงข้อมูล 9-THAI กรณีผลรวม

       + 3.3.9 เพิ่มการลงข้อมูล (คุณภาพชีวิต 9Thai ข้อ 8) ข้อ 149.เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพของท่านในวันนี้ กับ สุขภาพของท่าน เมื่อปีที่แล้ว วันนี้เป็นอย่างไร (1-แย่กว่ามาก , 5-ดีกว่ามาก)

       + 3.3.10 เพิ่มการลงข้อมูล (คุณภาพชีวิต 9Thai ข้อ 9) ข้อ 150.เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพของท่าน กับ ผู้อื่นที่มีอายุ เพศ ฐานะ หน้าที่การงาน และความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกับท่าน แต่ไม่มีโรคประจำตัว ท่านเห็นว่าสุขภาพ ของท่านเป็นอย่างไร (1-แย่กว่ามาก , 5-ดีกว่ามาก)

       + 3.3.11 เพิ่มการลงข้อมูล ข้อ 151.สถาบันที่ตรวจรักษาและรับยาประจำ

 

       + 3.3.12 ฐานข้อมูล PPTCoMorbids

          + 3.3.12.1 เพิ่มคอลัมน์ IsDiabetes ขนาด 1 ตัวอักษร

          + 3.3.12.2 เพิ่มคอลัมน์ IsHypertension ขนาด 1 ตัวอักษร

          + 3.3.12.3 เพิ่ม CCIScore ขนาด 4 ตัวอักษร

          + 3.3.12.4 เพิ่ม KPSScore ขนาด 4 ตัวอักษร

          + 3.3.12.5 เพิ่มคอลัมน์ Value9ThaiHealth8 ขนาด 1 ตัวอักษร

          + 3.3.12.6 เพิ่มคอลัมน์ Value9ThaiHealth9 ขนาด 1 ตัวอักษร

 

       + 3.3.13 เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ PPTCoMorbidsDetail

          + 3.3.13.1 เพิ่มคอลัมน์ PatientID ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.2 เพิ่มคอลัมน์ PatientIDOLD ขนาด 255 ตัวอักษร

          + 3.3.13.3 เพิ่มคอลัมน์ CN ขนาด 11 ตัวอักษร

          + 3.3.13.4 เพิ่มคอลัมน์ CNDT ขนาด 14 ตัวอักษร

          + 3.3.13.5 เพิ่มคอลัมน์ CoMorbid ขนาด 3 ตัวอักษร

          + 3.3.13.6 เพิ่มคอลัมน์ OtherCoMorbid ขนาด 255 ตัวอักษร

          + 3.3.13.7 เพิ่มคอลัมน์ FidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.8 เพิ่มคอลัมน์ FirstDate ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.9 เพิ่มคอลัมน์ FirstTime ขนาด 6 ตัวอักษร

          + 3.3.13.10 เพิ่มคอลัมน์ LidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.11 เพิ่มคอลัมน์ LastDate ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.12 เพิ่มคอลัมน์ LastTime ขนาด 6 ตัวอักษร

          + 3.3.13.13 เพิ่มคอลัมน์ CidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.14 เพิ่มคอลัมน์ CancelDate ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.15 เพิ่มคอลัมน์ CancelTime ขนาด 6 ตัวอักษร

          + 3.3.13.16 เพิ่มคอลัมน์ sStatus ขนาด 1 ตัวอักษร

          + 3.3.13.17 เพิ่มคอลัมน์ SidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.18 เพิ่มคอลัมน์ SyncDate ขนาด 10 ตัวอักษร

          + 3.3.13.19 เพิ่มคอลัมน์ SyncTime ขนาด 6 ตัวอักษร

          + 3.3.13.20 เพิ่มคอลัมน์ SyncServer ขนาด 1 ตัวอักษร

 

       + 3.3.14 ฐานข้อมูล  PTCoMorbidDiags

          + 3.3.14.1 เพิ่มคอมลัมน์ CCIScore ขนาด 4 ตัวอักษร

          + 3.3.14.2 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 11.Myocardial infarction (MI), CCIScore 1

          + 3.3.14.3 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 12.Congestive heart failure (CHF), CCIScore 1

          + 3.3.14.4 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 13.Peripheral vascular disease (PVD), CCIScore 1

          + 3.3.14.5 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 14.Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), CCIScore 1

          + 3.3.14.6 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 15.Cerebrovascular disease (Stroke), CCIScore 1

          + 3.3.14.7 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 16.Dementia, CCIScore 1

          + 3.3.14.8 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 17.Ulcers, CCIScore 1

          + 3.3.14.9 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 18.Connective tissue disease, CCIScore 1

          + 3.3.14.10 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 19.Liver disease (Mild), CCIScore 1

          + 3.3.14.11 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 20.Hemiplegia, CCIScore 1

          + 3.3.14.12 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 21.Malignancy, CCIScore 1

          + 3.3.14.13 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 22.Leukaemia, CCIScore 1

          + 3.3.14.14 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 23.Lymphoma, CCIScore 1

          + 3.3.14.15 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 24.Liver disease (Moderate-severe), CCIScore 1

          + 3.3.14.16 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 25.Metastasis solid tumor, CCIScore 1

          + 3.3.14.17 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 26.AIDS (HIV+ve and ARD), CCIScore 1

          + 3.3.14.18 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 27.Dyslipidemia, CCIScore 0

          + 3.3.14.19 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 28.Gout, CCIScore 0

          + 3.3.14.20 เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 29.Thalassemia, CCIScore 0

 

       + 3.3.15 เพิ่มฐานข้อมูลใหม่และข้อมูลใหม่ KPSScore

           + 3.3.15.1 PTKPSID Integer

           + 3.3.15.2 Title ขนาด 100 ตัวอักษร

           + 3.3.15.3 Description ขนาด 200 ตัวอักษร

           + 3.3.15.4 KPSScore ขนาด 4 ตัวอักษร

           + 3.3.15.5 เพิ่มคอลัมน์ FidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.6 เพิ่มคอลัมน์ FirstDate ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.7 เพิ่มคอลัมน์ FirstTime ขนาด 6 ตัวอักษร

           + 3.3.15.8 เพิ่มคอลัมน์ LidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.9 เพิ่มคอลัมน์ LastDate ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.10 เพิ่มคอลัมน์ LastTime ขนาด 6 ตัวอักษร

           + 3.3.15.11 เพิ่มคอลัมน์ CidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.12 เพิ่มคอลัมน์ CancelDate ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.13 เพิ่มคอลัมน์ CancelTime ขนาด 6 ตัวอักษร

           + 3.3.15.14 เพิ่มคอลัมน์ sStatus ขนาด 1 ตัวอักษร

           + 3.3.15.15 เพิ่มคอลัมน์ SidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.16 เพิ่มคอลัมน์ SyncDate ขนาด 10 ตัวอักษร

           + 3.3.15.17 เพิ่มคอลัมน์ SyncTime ขนาด 6 ตัวอักษร

           + 3.3.15.18 เพิ่มคอลัมน์ SyncServer ขนาด 1 ตัวอักษร

           + 3.3.15.19 เพิ่มข้อมูลใหม่ ในคอลัมน์ PTKPSID, Title, Description, KPSScore

              + 3.3.15.19.1 ค่า 0, โปรดระบุ, , 0

              + 3.3.15.19.2 ค่า 1, จวนตาย, , 10

              + 3.3.15.19.3 ค่า 2, ป่วยมาก มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ต้องได้รับการรักษาแบบ active support, , 20

              + 3.3.15.19.4 ค่า 3, ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ต้องนอนโรงพยาบาล, , 30

              + 3.3.15.19.5 ค่า 4, ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและผู้ช่วยเหลือ, , 40

              + 3.3.15.19.6 ค่า 5, ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นและต้องการการดูแลทางการแพทย์บ่อยขึ้น, , 50

              + 3.3.15.19.7 ค่า 6, ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นบางครั้ง แต่ส่วนใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้, , 60

              + 3.3.15.19.8 ค่า 7, ดูแลตัวเองได้แต่ไม่สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมตามปกติได้, , 70

              + 3.3.15.19.9 ค่า 8, สามารถทำกิจกรรมได้แต่ต้องให้ความพยายามเพิ่มขึ้น มีอาการหรืออาการแสดงของโรคบางอย่าง, , 80

              + 3.3.15.19.10 ค่า 9, สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ มีอาการหรืออาการแสดงของโรคระดับ minor, , 90

 

       + 3.3.16 ฐานข้อมูล PPTDiags

          + 3.3.16.1 เพิ่มคอลัมน์ DCRegular ขนาด 4 ตัวอักษร

          + 3.3.16.2 เพิ่มคอลัมน์ OtherDCRegularขนาด 100 ตัวอักษร

 

  + 3.4 กรณีประเภทผู้ป่วย HD

      + 3.4.1 Vascular Access

           + 3.4.1.1 ปรับการลงข้อมูลอัตโนมัติ ข้อ 201. วันที่ทำ Permanent Vascular access ครั้งแรก ซึ่งสัมพันธ์กับ ข้อ 136.

           + 3.4.1.2 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 202.บันทึกกิจกรรม Vascular Access

 

           + 3.4.1.3 ฐานข้อมูล PPTHDVAs

             + 3.4.1.3.1 ปรับปรุงคอลัมน์ VasIKID เป็นขนาด 3 ตัวอักษร

             + 3.4.1.3.2 ปรับปรุงคอลัมน์ VasReasonID เป็นขนาด 3 ตัวอักษร

 

           + 3.4.1.4 ฐานข้อมูล PTHDVasReasons

             + 3.4.1.4.1 ปรับข้อมูลตัวเลือก ค่า 4 – Other เป็น 255 – Other

             + 3.4.1.4.2 Code Program ใช้ 1 เวอร์ชั่น 3.3.0.0 แปลงค่าในฐานข้อมูล PPTHDVAs คอลัมน์ VasReasonID จาก 4 เป็น 255 ทั้งหมด

 

      + 3.4.2 HD Prescription

           + 3.4.2.1 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 213.รายการ HD Prescription

 

      + 3.4.3 HD Adequacy

           + 3.4.3.1 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 225.รายการ HD Adequacy

 

  + 3.5 กรณีประเภทผู้ป่วย PD

       + 3.5.1 Tenckhoff Catheter

           + 3.5.1.1 ปรับการลงข้อมูลอัตโนมัติ ข้อ 301. ข้อมูลของ วัน/เดือน/ปี ซึ่งสัมพันธ์กับ ข้อ 137.วันที่ทำ Teckhoff Cather ครั้งแรก

           + 3.5.1.2 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 302.บันทึกกิจกรรม Tenckhoff Catheter

           + 3.5.1.3 แก้ไขบักการบันทึกข้อมูล TenckhoffBreakIn ในฐานข้อมูล PPTPDTKs

 

           + 3.5.1.4 ฐานข้อมูล PPTPDTKs

              + 3.5.1.4.1 ปรับปรุงคอลัมน์ TenckhoffID เป็นขนาด 3 ตัวอักษร

              + 3.5.1.4.2 ปรับปรุงคอลัมน์ TenckhoffReasonID เป็นขนาด 3 ตัวอักษร

              + 3.5.1.4.3 ปรับปรุงคอลัมน์ TenckhoffOR เป็นขนาด 3 ตัวอักษร

 

       + 3.5.2 PET TEST

          + 3.5.2.1 แก้ไขบักการเรียกทำงาน ปุ่มกด หัวข้อ PETTEST

          + 3.5.2.2 ปรับปรุงข้อความ จาก 334.Flashing Net UF volume (mL) : เป็น 334.Flushed Net UF volume (mL) :

          + 3.5.2.3 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 340.รายการ PET TEST

 

       + 3.5.3 Peritonitis

          + 3.5.3.1 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 353.รายการ Peritonitis

 

       + 3.5.4 PD Adequacy

          + 3.5.4.1 เพิ่มข้อ 357.Blood BUN (mg per dL) :

          + 3.5.4.2 เพิ่มข้อ 358.Blood Cr (mg per dL) :

          + 3.5.4.3 เพิ่มข้อ 359.Urine Urea (mg per dL) :

          + 3.5.4.4 เพิ่มข้อ 360.Urine Cr (mg per dL) :

          + 3.5.4.5 เพิ่มข้อ 361.Dialysate Urea (mg per dL) :

          + 3.5.4.6 เพิ่มข้อ 362.Dialysate Cr (mg per dL) :

          + 3.5.4.7 ข้อ 355. BW (Kg) ปรับข้อความเป็น 355. Actual BW (Kg)

          + 3.5.4.8 ข้อ 357.Urine Output per Day (mL) ปรับข้อความเป็น 363.Urine Volume per Day (mL)

          + 3.5.4.9 ข้อ 358.Urine Curea (mL per min) ปรับข้อความเป็น 364.Urine Curea (mL per min)

          + 3.5.4.10 ข้อ 359.Urine CCr (mL per min) ปรับข้อความเป็น 365.Urine CCr (mL per min)

          + 3.5.4.11 ข้อ 360.Dialysis Volume per Day (mL) ปรับข้อความเป็น 366.Dialysate Volume per Day (mL)

          + 3.5.4.12 ข้อ 361.Dialysate Curea (mL per min) ปรับข้อความเป็น 367.Dialysate Curea (mL per min)

          + 3.5.4.13 ข้อ 362.Dialysate CCr (mL per min) ปรับข้อความเป็น 368.Dialysate CCr (mL per min)

          + 3.5.4.14 ข้อ 363.Weekly Renal Kt/Vurea ปรับข้อความเป็น 369.Weekly Renal Kt/Vurea

          + 3.5.4.15 ข้อ 364.Weekly Peritoneal Kt/Vurea ปรับข้อความเป็น 370.Weekly Peritoneal Kt/Vurea

          + 3.5.4.16 ข้อ 365.Weekly Total Kt/Vurea ปรับข้อความเป็น 371.Weekly Total Kt/Vurea

          + 3.5.4.17 ข้อ 366.Corrected Weekly Total Kt/Vurea ปรับข้อความเป็น 372.Corrected Weekly Total Kt/Vurea

          + 3.5.4.18 ข้อ 367.Weekly Renal CCr (L per Wk) ปรับข้อความเป็น 373.Weekly Renal CCr (L per Wk)

          + 3.5.4.19 ข้อ 368.Weekly Peritoneal CCr (L per Wk) ปรับข้อความเป็น 374.Weekly Peritoneal CCr (L per Wk)

          + 3.5.4.20 ข้อ 369.Weekly Total CCr (L per Wk) ปรับข้อความเป็น 375.Weekly Total CCr (L per Wk)

          + 3.5.4.21 ข้อ 370.Normalized Weekly Total CCr (L/1.73sq.m/Wk) ปรับข้อความเป็น 376.Normalized Weekly Total CCr (L/1.73sq.m/Wk)

          + 3.5.4.22 ข้อ 371.nPCR (g/Kg/Day) ปรับข้อความเป็น 377.nPCR (g/Kg/Day)

          + 3.5.4.23 ข้อ 372.รายการ PD Adequacy ปรับข้อความเป็น 378.รายการ PD Adequacy

          + 3.5.4.24 ปรับข้อความการแสดงในตาราง 378.รายการ PD Adequacy

             + 3.5.4.24.1 BW (Kg) เป็น Actual BW (Kg)

             + 3.5.4.24.2 Dialysis Volume per Day (L) เป็น Dialysate Volume per Day (mL)

          + 3.5.4.25 เพิ่มปุ่มกด, ฟังก์ชั่น คำนวณ 364.Daily Urine Urea (mL per min)

          + 3.5.4.26 เพิ่มปุ่มกด, ฟังก์ชั่น คำนวณ 365.Daily Urine CCr (mL per min)

          + 3.5.4.27 เพิ่มปุ่มกด, ฟังก์ชั่น คำนวณ 367.Daily Dialysate Urea (mL per min)

          + 3.5.4.28 เพิ่มปุ่มกด, ฟังก์ชั่น คำนวณ 368.Daily Dialysate CCr (mL per min)

          + 3.5.4.29 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 378.รายการ PD Adequacy

          + 3.5.4.30 ปรับปรุงการโหลดแถวข้อมูลแสดงในตาราง 378.PD Adequacy

          + 3.5.4.31 ปรับปรุงการเพิ่มแถวข้อมูลแสดงในตาราง 378.PD Adequacy

          + 3.5.4.32 ปรับปรุงการลบแถวข้อมูลแสดงในตาราง 378.PD Adequacy

          + 3.5.4.33 ปรับปรุงการบันทึกแถวข้อมูลแสดงในตาราง 378.PD Adequacy

 

  + 3.6 Laboratory

      + 3.6.1 แก้ไขบัก 428.Anti Hbs ลงข้อมูล Titer(IU/L) ไม่ได้ เมื่อเป็นการ เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย ที่อยู่ระหว่าง การรักษา

      + 3.6.2 ปรับปรุงการลงข้อมูลข้อ 432.EKG

      + 3.6.3 ปรับปรุงการลงข้อมูลข้อ 432.X-RAY

      + 3.6.4 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 434.รายการ Laboratory

      + 3.6.5 แก้ไขบัก การดับเบิ้ลคลิกแถวข้อมูล กรณีผู้ป่วย PD ข้อ 434.รายการ Laboratory เพื่อแสดงผลรายการตรวจ LAB แต่ละรายการ ไม่ได้

 

  + 3.7 Treatment

      + 3.7.1 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 503.รายการ ESA ที่ได้รับ

      + 3.7.2 ปรับปรุงการเรียงลำดับ ข้อ 505.รายการ IV IRON ที่ได้รับ

      + 3.7.3 ข้อ 505. IV Iron คอลัมน์ จำนวน mg. ที่ได้รับในช่วง 6 เดือน เพิ่มข้อมูลตัวเลือก ค่า 20 – มากกว่า 2000

      + 3.7.4 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 507.รายการ Vitamin D ที่ได้รับ

      + 3.7.5 ข้อ 507. รายการ Vitamin D

         + 3.7.5.1 เพิ่มคอลัมน์ ชนิดอื่นๆ Vitamin D

         + 3.7.5.2 เพิ่มคอลัมน์ หน่วย

      + 3.7.6 ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล ข้อ 507. รายการ Vitamin D

      + 3.7.7 ปรับปรุงการเรียกข้อมูล ข้อ 507. รายการ Vitamin D

      + 3.7.8 ปรับปรุงข้อความในข้อ 508.ชนิดของ Phosphate binder ที่ผู้ป่วยได้รับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

         + 3.7.8.1 ตัวเลือก Sevelamer Carbonate และ ตัวเลือก Lanthanum

      + 3.7.9 ปรับปรุงการเรียงลำดับ แสดงวันที่ ข้อ 512.การรับวัคซีน

 

      + 3.7.10 ฐานข้อมูล PPTTreatVitDs

         + 3.7.10.1 ปรับชื่อคอลัมน์ OtherVitDType เป็น OtherVitDTypeID  ขนาด 255 ตัวอักษร

         + 3.7.10.2 เพิ่มคอลัมน์ VitDUnit ขนาด 1 ตัวอักษร

 

      + 3.7.11 ฐานข้อมูล PTVitaminDTypes

         + 3.7.11.1 เพิ่มคอลัมน์ VitDUnitID ขนาด 1 ตัวอักษร

         + 3.7.11.2 เพิ่มคอลัมน์ VitDUnitName ขนาด 10 ตัวอักษร

 

    + 3.7.12 เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ PTVitaminDUnit

        + 3.7.12.1 เพิ่มคอลัมน์ VitDUnitID  Integer

        + 3.7.12.2 เพิ่มคอลัมน์ Title ขนาด 100 ตัวอักษร

        + 3.7.12.3 เพิ่มคอลัมน์ Description ขนาด 200 ตัวอักษร

        + 3.7.12.4 เพิ่มคอลัมน์ FidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.5 เพิ่มคอลัมน์ FirstDate ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.6 เพิ่มคอลัมน์ FirstTime ขนาด 6 ตัวอักษร

        + 3.7.12.7 เพิ่มคอลัมน์ LidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.8 เพิ่มคอลัมน์ LastDate ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.9 เพิ่มคอลัมน์ LastTime ขนาด 6 ตัวอักษร

        + 3.7.12.10 เพิ่มคอลัมน์ CidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.11 เพิ่มคอลัมน์ CancelDate ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.12 เพิ่มคอลัมน์ CancelTime ขนาด 6 ตัวอักษร

        + 3.7.12.13 เพิ่มคอลัมน์ sStatus ขนาด 1 ตัวอักษร

        + 3.7.12.14 เพิ่มคอลัมน์ SidUser ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.15 เพิ่มคอลัมน์ SyncDate ขนาด 10 ตัวอักษร

        + 3.7.12.16 เพิ่มคอลัมน์ SyncTime ขนาด 6 ตัวอักษร

        + 3.7.12.17 เพิ่มคอลัมน์ SyncServer ขนาด 1 ตัวอักษร

 

  + 3.8 Outcome

      + 3.8.1 ปรับปรุง, แก้ไขบัก วิธีการบันทึกข้อมูล Outcome

      + 3.8.2 การตรวจสอบการบันทึกข้อมูล Outcome ในแต่ละ Couse Number

         + 3.8.2.1 เพิ่มการตรวจสอบ ข้อ 603.วันเดือนปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษา, ต้องระบุวันที่ และเมื่อ มีเงื่อนไขร่วมกับ เงื่อนไขต่อไปนี้ Couse Number นั้น ต้องบันทึกค่าในคอลัมน์ CauseOfChangeEndDate ที่ ฐานข้อมูล PPTCNTreats

            + 3.8.2.1.1 ข้อ 604 หรือ ข้อ 605 ที่มีเงื่อนไข Outcome จบ Course Number

               + 3.8.2.1.1.1 ได้รับการปลูกถ่ายไต(Kidney transplantation)

               + 3.8.2.1.1.2 เปลี่ยนจาก HD เป็น PD โดยมีสาเหตุมาจาก

               + 3.8.2.1.1.3 เปลี่ยนจาก PD เป็น HD โดยมีสาเหตุมาจาก

            + 3.8.2.1.2 ข้อ 606 กรณีสิ้นสุดการรักษา

               + 3.8.2.1.2.1 ไม่มารับการรักษาต่อตามนัด

               + 3.8.2.1.2.2 ย้ายไปรับการรักษาที่…

               + 3.8.2.1.2.3 เสียชีวิต

      + 3.8.3 ปิดปุ่มกด บันทึกข้อมูล ไม่ให้ทำงาน เมื่อ เรียกแสดงข้อมูล ผู้ป่วย Course Number และมี Outcome อยู่ในเงื่อนไขต่อไป

            + 3.8.3.1 ข้อ 604 หรือ ข้อ 605 ที่มีเงื่อนไข Outcome จบ Course Number

                + 3.8.3.1.1 ได้รับการปลูกถ่ายไต(Kidney transplantation)

                + 3.8.3.1.2 เปลี่ยนจาก HD เป็น PD โดยมีสาเหตุมาจาก

                + 3.8.3.1.3 เปลี่ยนจาก PD เป็น HD โดยมีสาเหตุมาจาก

            + 3.8.3.2 ข้อ 606 กรณีสิ้นสุดการรักษา

                + 3.8.3.2.1 ไม่มารับการรักษาต่อตามนัด

                + 3.8.3.2.2 ย้ายไปรับการรักษาที่…

                + 3.8.3.2.3 เสียชีวิต

      + 3.8.4 ปิดปุ่มกด เริ่มต้นชุดการรักษา (Course Number) ใหม่ ไม่ให้ทำงาน เมื่อ เรียกแสดงข้อมูล ผู้ป่วย Course Number และ มี Outcome อยู่ในเงื่อนไขต่อไป

            + 3.8.4.1 ข้อ 606 กรณีสิ้นสุดการรักษา

                + 3.8.4.1.1 เสียชีวิต

 

      + 3.8.5 Outcome กรณีประเภทการรักษา PD

         + 3.8.5.1 แก้ไขบัก ข้อผิดพลาด การแสดงปฏิทิน ข้อ 603 ไม่ถูกต้อง  หลังการกดปุ่ม เพื่อแสดงปฎิทิน

         + 3.8.5.2 ข้อ 604.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการรักษา PD เป็น HD

            + 3.8.5.2.1 เมื่อเลือกข้อมูล ค่า 2 – เปลี่ยนจาก PD เป็น HD โดยมีสาเหตุจาก, ในกรอบข้อมูล กรณีเปลี่ยนจาก PD เป็น HD โดยมีสาเหตุจาก เพิ่มชื่อและรายละเอียด เปลี่ยนแปลงการรักษา ไปที่, ตัวเลือก ระบุศูนย์, ศูนย์อื่นๆ

      + 3.8.6 Outcome กรณีประเภทการรักษา HD

         + 3.8.6.1 ข้อ 605.กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการรักษา HD เป็น PD

            + 3.8.6.1.1 เมื่อเลือกข้อมูล ค่า 2 – เปลี่ยนจาก HD เป็น PD โดยมีสาเหตุจาก, ในกรอบข้อมูล กรณีเปลี่ยนจาก HD เป็น PD โดยมีสาเหตุจาก เพิ่มชื่อและรายละเอียด เปลี่ยนแปลงการรักษา ไปที่, ตัวเลือก ระบุศูนย์, ศูนย์อื่นๆ

 

    + 3.8.7 ฐานข้อมูล PPTDiags

       + 3.8.7.1 เพิ่มคอลัมน์ 23 DCRegular ขนาด 4 ตัวอักษร

       + 3.8.7.2 เพิ่มคอลัมน์ 24 OtherDCRegular ขนาด 100 ตัวอักษร

 

    + 3.8.8 ฐานข้อมูล PPTOutComes

        + 3.8.8.1 เพิ่มคอลัมน์ 12 OutcomeHDPDDCID ขนาด 4 อักษร

        + 3.8.8.2 เพิ่มคอลัมน์ 13 OtherOutcomeHDPDDC ขนาด 255 อักษร

        + 3.8.8.3 เพิ่มคอลัมน์ 18 OutcomePDHDDCID ขนาด 4 อักษร

        + 3.8.8.4 เพิ่มคอลัมน์ 19 OtherOutcomePDHDDC ขนาด 255 อักษร

 

  +3.9 หน้าค้นหาข้อมูลผู้ป่วย

      + 3.9.1 สถานะผู้ป่วย

         + 3.9.1.1 เพิ่มสถานะ HD >> PD (เปลี่ยนจาก HD เป็น PD)

         + 3.9.1.2 เพิ่มสถานะ PD >> HD (เปลี่ยนจาก PD เป็น HD)

      + 3.9.2 ค้นหาผู้ป่วย ด้วย ชื่อ-นามสกุล, รหัสผู้ป่วย ได้ทุกกรณี

         + 3.9.2.1 ผู้ป่วย กรณีเสียชีวิต

         + 3.9.2.2 ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต และมี Course Number

         + 3.9.2.3 ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต และไม่มี Course Number

 

      + 3.9.3 ปรับวิธีการค้นหาข้อมูลผู้ป่วย ด้วยรหัสผู้ป่วย และ ชื่อ, นามสกุล

         + 3.9.3.1 กรณีชื่อ, นามสกุล, ผลลัพทธ์จากการค้นหา

            + 3.9.3.1.1 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อระบุชื่อ และ/หรือ นามสกุล โปรแกรมทำการค้นหา จากชื่อ, นามสกุล ที่ระบุ โดยใช้เครื่องหมาย “+” แยกระหว่างชื่อ และ นามสกุล โปรแกรมจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมด ที่มี ชื่อ และ นามสกุล ตามที่ระบุ

            + 3.9.3.1.2 ถ้าเป็น ผู้ป่วย กรณีเสียชีวิต เมื่อระบุชื่อ และ/หรือ นามสกุล การค้นหาแบบทั่วไป ต้องไม่พบ

         + 3.9.3.2 กรณีรหัสผู้ป่วย

            + 3.9.3.2.1 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อระบุรหัสผู้ป่วย เท่ากับ 10 ตำแหน่ง โปรแกรมทำการค้นหา รหัสผู้ป่วย ที่มี course number ล่าสุด เสมอ

            + 3.9.3.2.2 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อระบุรหัสผู้ป่วย ไม่เท่ากับ 10 ตำแหน่ง โปรแกรมทำการค้นหา รหัสผู้ป่วยที่มีค่าเริ่มต้น ด้วยรหัสผู้ป่วย ที่ระบุ

            + 3.9.3.2.3 ถ้าเป็น ผู้ป่วย กรณีเสียชีวิต เมื่อระบุรหัสผู้ป่วย เท่ากับ 10 ตำแหน่ง การค้นหาแบบทั่วไป ต้องไม่พบ

 

      + 3.9.4 ปรับวิธีการแสดงข้อมูลผู้ป่วยหลังการค้นหา

         + 3.9.4.1 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อค้นหาพบ และไม่มี Course Number เปิดทำงานรับข้อมูล ใหม่

         + 3.9.4.2 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อค้นหาพบ และมี Course Number ที่ มีบันทึก กรณีสิ้นสุดการรักษา (CauseOfChangeID) หรือ มีบันทึก กรณีที่มีการเปลี่ยน

แปลงการรักษา (OutcomeHDPDID หรือ OutcomePDHDID) ที่บันทึกถูกต้อง โปรแกรมแสดงข้อมูล รหัสผู้ป่วย ที่มี course number ดังกล่าว ซึ่ง ไม่สามารถบันทึกข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมได้

         + 3.9.4.3 ถ้าเป็น ผู้ป่วย ทุกกรณี ยังไม่เสียชีวิต เมื่อค้นหาพบ และมี Course Number ที่ ไม่มีบันทึก กรณีสิ้นสุดการรักษา (CauseOfChangeID) หรือ ไม่มีบันทึก กรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการรักษา (OutcomeHDPDID หรือ OutcomePDHDID) ที่บันทึกถูกต้อง โปรแกรมแสดง รหัสผู้ป่วย ที่มี course number ดังกล่าว ซึ่ง สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

+ 4. หน้ารายงาน

  + 4.1 รายงาน รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดภายในศูนย์และสถานะการรักษา

      + 4.1.1 ปรับปรุง รายงาน รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดภายในศูนย์และสถานะการรักษา

      + 4.1.2 เพิ่มเงื่อนไข สำหรับ เลือกแสดงข้อมูล

         + 4.1.2.1 เพิ่มเงื่อนไข สถานะผู้ป่วย

         + 4.1.2.2 เพิ่มเงื่อนไข ประเภทการรักษา

         + 4.1.2.3 เพิ่มเงื่อนไข วันที่เริ่มต้นรักษา

         + 4.1.2.4 เพิ่มเงื่อนไข วันที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดการรักษา

  + 4.2 ปรับปรุง รายงานข้อมูลศูนย์

      + 4.2.1 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดบุคคลากร

      + 4.2.2 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดตรวจระบบน้ำ

      + 4.2.3 เพิ่มรายงาน แสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 

  + 4.3 ส่งออกข้อมูล (Export Data)

      + 4.3.1 เพิ่มหน้า นำออกข้อมูล (Export Data) รูปแบบ csv files UTF-8 format

         + 4.3.1.1 ข้อมูลทั่วไปศูนย์ไตเทียม

            + 4.3.1.1.1 เมื่อ XXXX เท่ากับ รหัสของศูนย์ไตเทียม

            + 4.3.1.1.2 นำออก XXXXCADetail.csv

            + 4.3.1.1.3 นำออก XXXXDialysisCenter.csv

            + 4.3.1.1.4 นำออก XXXXHDFacility.csv

            + 4.3.1.1.5 นำออก XXXXHDFacility53.csv

            + 4.3.1.1.6 นำออก XXXXHDFacility56.csv

            + 4.3.1.1.7 นำออก XXXXHDFacility59.csv

            + 4.3.1.1.8 นำออก XXXXHumanResource.csv

            + 4.3.1.1.9 นำออก XXXXHumanResourceDetail.csv

            + 4.3.1.1.10 นำออก XXXXPDFacility78.csv

            + 4.3.1.1.11 นำออก XXXXPDFacility79.csv

            + 4.3.1.1.12 นำออก XXXXPDFacility80.csv

            + 4.3.1.1.13 นำออก XXXXPDFacility81.csv

            + 4.3.1.1.14 นำออก XXXXWaterTreatment.csv

            + 4.3.1.1.15 นำออก XXXXWaterTreatment63.csv

            + 4.3.1.1.16 นำออก XXXXWaterTreatment66.csv

            + 4.3.1.1.17 นำออก XXXXWaterTreatment77.csv

 

         + 4.3.1.2 ข้อมูลผู้ป่วยภายในศูนย์

            + 4.3.1.2.1 เพิ่ม checkbox ค่าเริ่มต้น สำหรับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

            + 4.3.1.2.2 เพิ่ม checkbon ตัวเลือก สำหรับประเภทการรักษา HD

            + 4.3.1.2.3 เพิ่ม checkbon ตัวเลือก สำหรับประเภทการรักษา PD

            + 4.3.1.2.4 เมื่อ XXXX เท่ากับ รหัสของศูนย์ไตเทียม

            + 4.3.1.2.5 กรณี checkbox เลือก ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย เท่านั้น ไฟล์นำออกประกอบด้วย 3 ไฟล์

               + 4.3.1.2.5.1 นำออก XXXXPPTs.csv

               + 4.3.1.2.5.2 นำออก XXXXPPTDiags.csv

               + 4.3.1.2.5.3 นำออก XXXXPPTCoMorbidDiags.csv

            + 4.3.1.2.6 กรณี checkbox เลือก ประเภทการรักษา HD เพิ่มเติม ไฟล์นำออก เพิ่มเติมประกอบด้วย 12 ไฟล์

               + 4.3.1.2.6.1 นำออก XXXXPPTHDVAs.csv

               + 4.3.1.2.6.2 นำออก XXXXPPTHDPrescriptions.csv

               + 4.3.1.2.6.3 นำออก XXXXPPTHDAdequacy.csv

               + 4.3.1.2.6.4 นำออก XXXXPPTCNTreats.csv

               + 4.3.1.2.6.5 นำออก XXXXPPTLabValues.csv

               + 4.3.1.2.6.6 นำออก XXXXPPTTreatments,csv

               + 4.3.1.2.6.7 นำออก XXXXPPTTreatESAs.csv

               + 4.3.1.2.6.8 นำออก XXXXPPTTreatIVIrons.csv

               + 4.3.1.2.6.9 นำออก XXXXPPTTreatVitDs.csv

               + 4.3.1.2.6.10 นำออก XXXXPPTTreatVaccines.csv

               + 4.3.1.2.6.11 นำออก XXXXPPTOutComes.csv

               + 4.3.1.2.6.12 นำออก XXXXPPTStatusFormOutCome.csv

            + 4.3.1.2.7 กรณี checkbox เลือก ประเภทการรักษา PD เพิ่มเติม ไฟล์นำออก เพิ่มเติมประกอบด้วย 14 ไฟล์

            + 4.3.1.2.7.1 นำออก XXXXPPTPDTKs.csv

            + 4.3.1.2.7.2 นำออก XXXXPPTPDPrescriptions.csv

            + 4.3.1.2.7.3 นำออก XXXXPPTPDPETTests.csv

            + 4.3.1.2.7.4 นำออก XXXXPPTPDPeritonitis.csv

            + 4.3.1.2.7.5 นำออก XXXXPPTPDAdequacys.csv

            + 4.3.1.2.7.6 นำออก XXXXPPTCNTreats.csv

            + 4.3.1.2.7.7 นำออก XXXXPPTLabValues.csv

            + 4.3.1.2.7.8 นำออก XXXXPPTTreatments,csv

            + 4.3.1.2.7.9 นำออก XXXXPPTTreatESAs.csv

            + 4.3.1.2.7.10 นำออก XXXXPPTTreatIVIrons.csv

            + 4.3.1.2.7.11 นำออก XXXXPPTTreatVitDs.csv

            + 4.3.1.2.7.12 นำออก XXXXPPTTreatVaccines.csv

            + 4.3.1.2.7.13 นำออก XXXXPPTOutComes.csv

            + 4.3.1.2.7.14 นำออก XXXXPPTStatusFormOutCome.csv

 

         + 4.3.1.3 HD Unit – ข้อมูล Process KPI ประกอบด้วย 8 ไฟล์

            + 4.3.1.3.1 เมื่อ XXXX เท่ากับ รหัสของศูนย์ไตเทียม

            + 4.3.1.3.2 นำออก XXXX_PKPI_1.csv

            + 4.3.1.3.3 นำออก XXXX_PKPI_2.csv

            + 4.3.1.3.4 นำออก XXXX_PKPI_3.csv

            + 4.3.1.3.5 นำออก XXXX_PKPI_4.csv

            + 4.3.1.3.6 นำออก XXXX_PKPI_5.csv

            + 4.3.1.3.7 นำออก XXXX_PKPI_6.csv

            + 4.3.1.3.8 นำออก XXXX_PKPI_7.csv

            + 4.3.1.3.9 นำออก XXXX_PKPI_8.csv

 

         + 4.3.1.4 HP Unit – ข้อมูล Quality KPI ประกอบด้วย 12 ไฟล์

            + 4.3.1.4.1 เมื่อ XXXX เท่ากับ รหัสของศูนย์ไตเทียม

            + 4.3.1.4.2 นำออก XXXX_QKPI_1.csv

            + 4.3.1.4.3 นำออก XXXX_QKPI_2.csv

            + 4.3.1.4.4 นำออก XXXX_QKPI_3.csv

            + 4.3.1.4.5 นำออก XXXX_QKPI_4.csv

            + 4.3.1.4.6 นำออก XXXX_QKPI_5.csv

            + 4.3.1.4.7 นำออก XXXX_QKPI_6.csv

            + 4.3.1.4.8 นำออก XXXX_QKPI_7.csv

            + 4.3.1.4.9 นำออก XXXX_QKPI_8.csv

            + 4.3.1.4.10 นำออก XXXX_QKPI_9.csv

            + 4.3.1.4.11 นำออก XXXX_QKPI_10.csv

            + 4.3.1.4.12 นำออก XXXX_QKPI_11.csv

            + 4.3.1.4.13 นำออก XXXX_QKPI_12.csv

 

+ 5. ส่งข้อมูลไป Server

  + 5.1 แก้ไขบัก การส่งข้อมูล 221.วิธีคำนวณKt/V ที่ใช้ และ 222. Kt/V ไม่ถูกต้อง

  + 5.2 ปรับปรุงวิธีตรวจสอบ โปรแกรมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต พร้อมส่งข้อมูลหรือไม่

  + 5.3 ปรับปรุงการส่งข้อมูล ไป Server ฐานข้อมูลทดสอบ  และ ฐานข้อมูลจริง

  + 5.4 ปรับปรุงการส่งแฟ้มข้อมูล PPTPDAdequacys

  + 5.5 ปรับปรุงการส่งแฟ้มข้อมูล PPTTreatVitDs

  + 5.6 เพิ่มการส่งแฟ้มข้อมูล PPTCoMorbidsDetail ไปยัง Server